Användarvillkor

Användarvillkor

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE VILLKOR NOGGRANT INNAN DU BESÖKER OCH/ELLER ANVÄNDER NÅGON DEL AV WEBBPLATSEN. Välkommen till www.top10bestonlinecasinos.co.uk (tillsammans med dess underdomäner, innehåll och märken, ”webbplatsen”). Vänligen läs följande användarvillkor noggrant innan du använder denna webbplats så att du är medveten om dina juridiska rättigheter och skyldigheter gentemot Natural Intelligence Ltd. ("NI”, "vi", "vår" eller "oss"). Genom att besöka eller använda denna webbplats förstår och samtycker du uttryckligen till att du ingår ett bindande juridiskt avtal med oss och att du förstår och accepterar att du uppfyller, och är juridiskt bunden till, dessa användarvillkor, tillsammans med integritetspolicyn som du kan läsa genom att klicka här Integritetspolicy (”villkoren”). Du avsäger dig härmed alla rättigheter att kräva en originell (icke-elektronisk) signatur eller leverans eller bibehållande av icke-elektroniska uppgifter, i den utsträckning det är möjligt enligt tillämplig lagstiftning. Besök eller använd inte webbplatsen om du inte samtycker till dessa villkor.

 1. Modifikation. Vi förbehåller oss rätten att ändra, enligt eget gottfinnande, dessa villkor när som helst. Sådana förändringar träder i kraft tio (10) dagar efter publiceringen av de modifierade användarvillkoren på webbplatsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du dessa modifieringar.
 2. Användning av webbplatsen. Webbplatsen är endast ämnad för personer som är arton (18) år eller äldre. Om du är under 18 år får du varken besöka eller använda webbplatsen.
 3. Tillgång till webbplatsen. Du får besöka och använda webbplatsen medan dessa villkor gäller, under förutsättning att du samtycker till dessa villkor och tillämplig lagstiftning.
 4. Begränsningar. Du får inte: (a) kopiera, distribuera eller modifiera några delar av webbplatsen utan skriftligt förhandstillstånd, (b) använda, modifiera, skapa härledda verk, överföra (genom att sälja, återsälja, licensiera, vidarelicenciera, ladda ner och dylikt), återskapa, distribuera, visa eller avslöja innehåll (definierat nedan), såvida godkännande inte ges uttryckligen häri; (c) störa servrar eller nätverk kopplade till webbplatsen; (d) använda eller lansera några automatiska system (inklusive, men ej begränsat till, ”robots” och ”spiders”) för att få tillgång till webbplatsen; och/eller (e) kringgå, slå av eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner på webbplatsen eller funktioner som förhindrar eller begränsar användning och kopiering av något innehåll eller som inför begränsningar vad gäller webbplatsens användning.
 5. Immateriella rättigheter.
  1. Innehåll och märken. (a) Innehållet på denna webbplats, inklusive men ej begränsat till, texter, dokument, artiklar, broschyrer, beskrivningar, produkter, mjukvara, grafik, bilder, ljud, videor, interaktiva funktioner och tjänster (kollektivt ”materialen”, (b) och användarinslag, enligt definitionen nedan (tillsammans med materialen, ”innehållet”) och (c) varumärken, service marks och loggor på webbplatsen (”märken”), tillhör NI och/eller dess licenstagare och skyddas av tillämplig upphovsrätt och andra lagar och regleringar gällande immateriella rättigheter. Webbplatsen, dess logga och andra märken tillhör NI eller dess dotterbolag. Alla andra varumärken, service marks och loggor som används på webbplatsen tillhör deras respektive ägare. Vi förbehåller oss alla rätter som inte uttryckligen medges på webbplatsen och i innehållet.
  2. Användning av innehåll. Innehållet på webbplatsen är endast informativt och ämnad för din personliga användning och får inte användas, modifieras, kopieras, distribueras, överföras, sändas, visas, säljas, licensieras, vidarelicencieras, dekompileras, demonteras eller exploateras på andra sätt, i något annat syfte (inklusive, men ej begränsat till, härledda verk), utan skriftligt förhandstillstånd. Om du laddar ner eller skriver ut en kopia av innehållet måste du få alla upphovsrätter och andra äganderätter därtill.
 6. Tredje parter och innehåll.
  1. På webbplatsen kan du visa, ha tillgång till, länka till och använda innehåll från tredjepartskällor (definierade nedan) som inte ägs eller kontrolleras av oss (”tredjepartsinnehåll”). På webbplatsen kan du även kommunicera med och kontakta tredje parter. ”Tredje part(er)” innebär: (a) tredje parts webbplatser och tjänster, och (b) våra partner och kunder.
  2. Vi har ingen kontroll över tredje parter. Vi ansvarar inte för innehåll, användarvillkor, integritetspolicyer, handlingar och praxis av någon tredje part. Läs användarvillkoren och integritetspolicyn av tredje parter som du kommer i kontakt med innan du använder deras innehåll.
  3. Vi ansvarar inte för, och vi frånsäger oss uttryckligen alla garantier gällande riktigheten, lämpligheten, användbarheten, säkerheten eller de immateriella rättigheterna (definierade nedan) av, eller relaterade till, något tredjepartsinnehåll.
  4. Genom att använda denna webbplats kan du utsättas för oriktigt, förolämpande, olämpligt eller stötande tredjepartsinnehåll. Du kan alltid välja om du vill interagera med en tredje part eller se och använda tredjepartsinnehåll. Din interaktion med en tredje part och din användning av, och förlitan på, tredjepartsinnehåll är efter eget gottfinnande och på egen risk.
  5. Du ansvarar själv och är skyldig för din interaktion med en tredje part. Du samtycker till att avsäga dig, och avsäger dig härmed, alla juridiska och sedvanliga rättigheter och åtgärder som du har gentemot NI, och frigör NI från alla skyldigheter i samband med din användning av och interaktion med något tredjepartsinnehåll och din interaktion med någon tredjepartskälla. Ifall du har frågor eller klagomål angående en tredje part eller tredjepartsinnehåll samtycker du till att kontakta tredje parten själv.
 7. Användarinslag.
  1. Ansvar. Webbplatsen kan tillåta dig och andra användare att skicka in, hysa, dela och publicera innehåll (”användarinslag”). Du förstår att vi inte garanterar konfidentialitet när det gäller användarinslag, vare sig användarinslaget publiceras eller ej. Du själv ansvarar för dina användarinslag och konsekvenserna av att lägga upp, publicera eller ladda upp dem. Vi förbehåller oss rätten att bestämma över publiceringen av ditt användarinslag och att granska, censurera, redigera, ta bort och/eller avlägsna alla typer av innehåll som läggs upp på webbplatsen (inklusive användarinslag) av någon anledning och när som helst, utan föregående meddelande och efter eget gottfinnande.
  2. Ägarskap. Du garanterar härmed att du äger eller har rättigheterna och tillstånden som krävs för att använda och auktorisera webbplatsen att använda alla immateriella rättigheter (definierade nedan) i samband med dina användarinslag och att tillåta att de visas och används i enlighet med webbplatsen och dessa villkor. Såvida man inte refererar till användarinslagen separat bör alla referenser i innehållet omfatta referenser till användarinslagen. ”Immateriella rättigheter” omfattar alla rättigheter, äganderätter och delägarskap, in- eller utrikes, angående alla företagshemligheter, patent, upphovsrätter, service marks, varumärken, know-how eller liknande immateriella rättigheter samt alla ideella rätter, rätter till integritet, publicitet och liknande rättigheter inom ramen för lagarna eller förordningarna av någon statlig, tillsyns- eller domstolsmyndighet, in- eller utrikes. Du behåller alla dina äganderätter i samband med dina användarinslag.
  3. Tillstånd till användarinslag. Genom att skicka in användarinslag till NI ger du NI ett globalt, oåterkalleligt, icke-exklusivt, avgiftsfritt, evigt, överlåtbart, vidarelicenciebart tillstånd att använda, återskapa, distribuera, förbereda härledda verk och visa användarinslaget i samband med webbplatsen och NI:s verksamhet, inklusive, men ej begränsat till, vidaresändning av delar av eller hela användarinslag (och härledda verk därav) i alla medieformat och genom alla mediekanaler och du avsäger dig härmed alla moraliska rättigheter i dina användarinslag, i den utsträckning som lagstiftningen tillåter. Härmed ger du alla användare av webbplatsen och andra besökare eller användare an användarinslaget en icke-exklusiv rätt att använda, återskapa, distribuera, förbereda härledda verk av och skicka in sådana användarinslag, i enlighet med dessa villkor.
  4. Förbjudet innehåll. Du samtycker till att inte visa, lägga upp, skicka in, publicera, ladda upp eller överföra användarinslag som: (a) är orättvist eller missvisande inom ramen för konsumentskyddslagar i vilken jurisdiktion som helst; (b) är upphovsrättsskyddat, skyddat av företagshemlighet eller på annat sätt föremål för tredje parts äganderätt, inklusive rätt till integritet och publicitet, såvida du inte äger dessa rättigheter; (c) utgör en risk för personers trygghet och hälsa, äventyrar nationell säkerhet eller stör en polisutredning ; (d) imiterar en annan person; (e) marknadsför olagliga droger, bryter mot exportkontrollagar, hänvisar till olagligt spel eller olagligt vapensmuggel; (f) är olagligt, kränkande, ärekränkande, hotande, pornografiskt, trakasserande, hatiskt, rasmässigt eller etniskt kränkande, eller uppmuntrar beteende som kan betraktas som ett brott, ger upphov till skadeståndsansvar, bryter vilken som helst lag, eller är olämpligt; (g) omfattar stöld eller terrorism, eller (h) är skadligt och falskt på något annat sätt.
  5. Exponering. Du förstår och accepterar att du genom att besöka och använda webbplatsen: (a) exponeras för användarinslag från diverse källor och att NI inte ansvarar för riktigheten, användbarheten, säkerheten och de immateriella rättigheterna av, eller relaterade till, dessa användarinslag, och (b) kan exponeras för oriktiga, kränkande, opassande och stötande användarinslag. Härmed samtycker du till att avsäga dig, och avsäger dig härmed, alla juridiska och sedvanliga rättigheter eller åtgärder gentemot NI med hänsyn till (a) och (b) i dessa villkor.
 8. Information. Vi strävar efter att ge så korrekt information som möjligt. Dock kan vi inte och garanterar inte att innehållet på webbplatsen är korrekt, komplett, pålitligt, aktuellt eller felfritt. Vi förbehåller oss rätten att modifiera innehållet, eller någon av dess delar, efter eget gottfinnande, utan att behöva meddela dig om dessa modifikationer i förtid. Din användning av innehållet, eller någon av dess delar, är endast ditt ansvar och på egen risk.
 9. Avslöjande. Vi förbehåller oss rätten att få tillgång till, läsa, spara och avslöja all information som vi får genom webbplatsen, och din användning av den, eftersom vi skäligen anser att det är nödvändigt att (a) respektera alla tillämpliga lagar, förordningar, rättsliga åtgärder, förfaranden och statliga begäran, (b) tillämpa webbplatsens villkor, och att undersöka eventuella brott mot dem, (c) upptäcka, förebygga och på andra sätt hantera bedrägeri, säkerhetsproblem och tekniska problem, (d) uppfylla krav när det gäller användarstöd, eller (v) skydda rättigheterna, egendomen och säkerheten av NI, dess användare och allmänheten.
 10. Länkar.
  1. Denna webbplats kan innehålla länkar, och kan tillåta dig att lägga upp innehåll, till tredje parts webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av NI. Vi är inte kopplade till, har ingen kontroll över och ansvarar inte för innehållet, integritetspolicyerna eller praxis av någon tredje parts webbplats. Du: (a) ansvarar endast och är skyldig för din användning och länkning till tredje parts webbplatser och allt innehåll som du skickar eller lägger upp på tredje parts webbplatser; och (b) uttryckligen befriar NI från alla skyldigheter i samband med din användning av tredje parts webbplatser. Därför uppmanar vi dig att läsa reglerna och villkoren och integritetspolicyn av varje tredje parts webbplats som du väljer att besöka.
  2. Vi tillåter dig att länka till webbplatsen under förutsättning att: (a) du länkar till, men inte kopierar, någon sida på denna webbplats; (b) hyperlänkstexten ska ha en korrekt beskrivning av innehållet, som den visas på webbplatsen; (c) du får inte ge vilseledande information om din relation till NI eller ge någon falsk information om NI och du får inte på något sätt antyda att vi stödjer några tjänster eller produkter, såvida vi inte har givit dig vårt uttryckliga samtycke i förhand; (d) du får inte länka från en webbplats som innehåller innehåll som (1) är förolämpande eller kontroversiellt (båda efter vårt eget gottfinnande), eller (2) bryter mot immateriella rättigheter, integritetsrätter och alla andra rätter av en person eller entitet; och/eller (e) du, och din webbplats, samtycker till dessa villkor och tillämplig lagstiftning.
 11. Integritet. Vi använder personliga uppgifter som vi samlar in eller får genom webbplatsen i enlighet med vår integritetspolicy som finns tillgänglig på integritetspolicy. Du samtycker till att vi får använda personliga uppgifter som du anger eller gör tillgängliga för oss i enlighet med integritetspolicyn.
 12. Garantifriskrivning.
  1. Denna paragraf gäller vare sig tjänsterna på denna webbplats betalas eller ej. Det är möjligt att tillämplig lagstiftning inte tillåter friskrivning av vissa garantier. I den utsträckningen kan samtliga friskrivningar föreskrivna nedan inte gälla.
  2. WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS I "BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGRA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. NI AVSÄGER SIG HÄRMED ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, ÄGANDERÄTT, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE, ICKE-INTRÅNG OCH GARANTIER FRÅN EN LAG ELLER HANDELSBRUK. NI GARANTERAR INTE ATT WEBBPLATSEN ÄR UTAN BUGGAR, SÄKERHETSÖVERTRÄDELSER ELLER VIRUSATTACKER. WEBBPLATSEN KAN IBLAND VARA OTILLGÄNGLIG PÅ GRUND AV RUTINUNDERHÅLL, UPPDATERING ELLER AV ANDRA SKÄL. DU SAMTYCKER TILL ATT NI INTE HÅLLS ANSVARIG FÖR NÅGRA KONSEKVENSER SOM DRABBAR DIG ELLER EN TREDJE PART TILL FÖLJD AV TEKNISKA PROBLEM PÅ INTERNET, LÅNGSAM ANSLUTNING, TRAFIKSTOCKNING ELLER ÖVERBELASTNING PÅ VÅR ELLER ANDRA SERVRAR. VI VARKEN GARANTERAR FÖR ELLER STÅR BAKOM INNEHÅLL, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM VISAS ELLER MARKNADSFÖRS PÅ WEBBPLATSEN AV EN TREDJE PART.
  3. NI GARANTERAR INTE FÖR ELLER STÅR BAKOM INNEHÅLL I ANVÄNDARINSLAG OCH REPRESENTERAR ELLER GARANTERAR INTE, OCH FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR, INNEHÅLL I SAMBAND MED ANVÄNDARINSLAG.
  4. DU SAMTYCKER UTTRYCKLIGEN TILL ATT NI INTE KAN HÅLLAS ANSVARIG FÖR ANVÄNDARINSLAG ELLER BETEENDE (INKLUSIVE KRÄNKANDE, STÖTANDE, OLAGLIGT OCH HÄNSYNSLÖST BETEENDE) AV NÅGON ANVÄNDARE AV WEBBPLATSEN OCH ATT DU TAR FULLT ANSVAR FÖR RISKEN FÖR SKADA TILL FÖLJD AV OVANNÄMNDA BETEENDEN.
  5. DIN FÖRLITAN PÅ, ELLER ANVÄNDNING AV, ALLT INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSEN (INKLUSIVE, MEN EJ BEGRÄNSAT TILL, ALLA ANVÄNDARINSLAG) OCH INTERAKTION MED ALLA TREDJE PARTER PÅ WEBBPLATSEN ÄR PÅ DIN EGEN RISK. VID EN TVIST MED EN TREDJE PART TILL FÖLJD AV, ELLER I SAMBAND MED, DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, SAMTYCKER DU TILL ATT NI INTE ÄR OCH INTE KAN HÅLLAS ANSVARIG FÖR ANSPRÅK ELLER SKADOR TILL FÖLJD AV, ELLER I SAMBAND MED, TVISTEN.
  6. SÅVIDA DET INTE UTTRYCKLIGEN ANGES I VÅR INTEGRITETSPOLICY GER VI INGA REPRESENTATIONER, GARANTIER ELLER VILLKOR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, NÄR DET GÄLLER SÄKERHETEN AV NÅGON INFORMATION SOM DU GER ELLER DINA AKTIVITETER VID ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN.
  7. VI STRÄVAR EFTER ATT GE DIG VÄRDEFULL INFORMATION OM PRODUKTERNA OCH TJÄNSTERNA SOM FINNS/GRANSKAS PÅ WEBBPLATSEN. DOCK MÅSTE VI SÖKA INKOMSTMÖJLIGHETER PÅ ANDRA SÄTT, I SYFTE ATT GE DIG DENNA INFORMATION AVGIFTSFRITT. TILL EXEMPEL KAN TREDJE PARTER BETALA EN AVGIFT FÖR ATT SYNAS PÅ VÅR WEBBPLATS. VI KAN OCKSÅ FÅ BETALT VARJE GÅNG EN ANVÄNDARE KLICKAR FÖR ATT KOMMA TILL EN ELLER FLERA AV DESSA TREDJE PARTER OCH/ELLER FAKTISKT KÖPER PRODUKTER/TJÄNSTER SOM ERBJUDS AV DEM. DOCK PÅVERKAR INKOMSTERNA ALDRIG MATERIALET SOM VI PRESENTERAR OM EN TREDJE PART SOM SYNS PÅ VÅR WEBBPLATS.
 13. Ansvarsbegränsning.
  1. I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER ANSVARAR NI INTE FÖR NÅGRA INDIREKTA, EXEMPLARISKA, SPECIELLA, PÅFÖLJANDE ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR AV NÅGOT SLAG, ELLER FÖR NÅGRA FÖRLUSTER AV DATA, INKOMST, PROFIT ELLER REPUTATION, TILL FÖLJD AV DESSA VILLKOR ELLER DIN ANVÄNDNING AV, ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, WEBBPLATSEN, ÄVEN OM NI HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN AV DESSA SKADOR ELLER FÖRLUSTER. Vissa jurisdiktioner tillåter inte ansvarsbegränsning eller ansvarsundantag vid oavsiktliga och påföljande skador, så det är möjligt att ovannämnda begränsningar inte gäller dig.
  2. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÅR NI:S MAXIMALA ANSVAR FÖR ALLA SKADOR TILL FÖLJD AV DESSA VILLKOR ELLER DIN ANVÄNDNING AV, ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, WEBBPLATSEN ÖVERSTIGA TOTALBELOPPET PÅ 1 000 AMERIKANSKA DOLLAR.
 14. Gottgörelse. Du förbinder dig att försvara och friskriva samt hålla skadeslöst NI, dess dotterbolag. tjänstemän, chefer, anställda och agenter, från och mot alla krav, åtgärder, förluster, plikter, kostnader och avgifter (inklusive, men ej begränsat till advokatkostnader) som är en följd av: (a) din användning av, eller oförmåga att använda, webbplatsen; (b) dina användarinslag; (c) din interaktion med andra användare av webbplatsen, eller (d) dina brott mot villkoren.
 15. Avtalstid och avslut av avtal. Dessa villkor förblir i kraft tills du eller NI upphäver avtalet. NI, efter eget gottfinnande, har rätt att upphäva detta avtal och/eller din tillgång till webbplatsen, eller någon av dess delar, omedelbart, när som helst och med eller utan anledning (inklusive, men ej begränsat till, brott mot dessa villkor). NI ansvarar inte inför dig eller någon tredje part för webbplatsens avslut, eller någon av dess delar. Om du inte godkänner några villkor eller regler i dessa villkor, eller några av dess modifikationer, eller blir missnöjd med webbplatsen på något sätt är den enda lösningen att omedelbart sluta använda webbplatsen. Efter avslutet av detta avtal måste du sluta använda webbplatsen helt. Denna del 15 och delarna 5 (immateriella rättigheter), 7.3 (tillstånd till användarinslag), 11 (integritet), 12 (garantifriskrivning), 13 (ansvarsbegränsning), 14 (gottgörelse) och 16 (oberoende leverantörer) till 18 (allmänt) fortsätter att gälla efter avslutningen av detta avtal.
 16. Oberoende leverantörer. Du och NI är oberoende leverantörer. Ingenting i dessa villkor skapar ett partnerskap, samarbetsföretag, en byrå eller ett anställningsförhållande mellan dig och NI. Du får inte i något fall representera NI eller ge garantier och ta ansvar å deras vägnar.
 17. Överlåtelse. Dessa villkor, och alla rättigheter och licenser villkoren för med sig, får inte överföras eller överlåtas av dig men de kan överlåtas av NI, utan begränsning och utan att meddela dig.
 18. Allmänt. NI förbehåller sig rätten att avsluta eller modifiera alla delar av webbplatsen, när som helst. Dessa villkor och relationen mellan dig och NI styrs av och skapas i enligheten med lagstiftningen i Staten Israel, utan hänsyn till dess lagvalsregler. Du samtycker till att underkasta dig den personliga och exklusiva jurisdiktionen av domstolarna i Tel Aviv-Jaffa och avsäga dig alla andra domstolar, under förutsättning att NI får söka förbudsföreläggande i vilken som helst behörig domstol. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och NI vad gäller webbplatsen. Ifall några föreskrifter i dessa villkor ogiltigförklaras av en behörig domstol påverkar dessa föreskrifter inte giltigheten av återstående föreskrifter i dessa villkor, som fortsätter att gälla i full kraft. Ingen avsägelse av någon av villkoren i dessa villkor kommer att betraktas som en avsägelse av det villkoret eller något annat villkor, och en parts underlåtenhet att uppfylla någon rättighet eller föreskrift i dessa villkor betraktas inte som en avsägelse av dessa rättigheter eller föreskrifter. DU SAMTYCKER TILL ATT ALL GRUND FÖR TALAN DU HAR TILL FÖLJD AV ELLER RELATERAD TILL WEBBPLATSEN MÅSTE PÅBÖRJAS INOM ETT (1) ÅR EFTER ATT DEN UPPSTÅR. OM DET INTE SKER FÖRLORAS RÄTTEN TILL GRUND FÖR TALAN FÖR ALLTID.

Senast uppdaterad: december 2016